Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI NEDFORM s.r.o.

platné od 1.5.2020

 

  1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují Dodavatelsko-Odběratelské vztahy mezi firmou NEDFORM s.r.o., Hranická 20/20, Valašské Meziříčí , PSČ : 757 01, IČO 25383973, DIČ CZ 25383973 (dále jen „Dodavatel“)  s provozovnou NEDFORM s.r.o.,Antuškova 266, Benešov, PSČ : 256 01 a jejími zákazníky (dále jen „Odběratel“) v oblasti dodávek zboží a služeb. Písemná ujednání mezi účastníky jsou upřednostněna před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

 1.2. Vztahy mezi Odběratelem a Dodavatelem se vždy řídí režimem občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. a obecně platnou legislativou České republiky.

1.3. Definice smluvních stran:

1.3.1. Odběratelem může být pouze fyzická a nebo právnická osoba s platným identifikačním číslem organizace (IČO).

 1.3.2. Plátce je Odběratel, který uzavírá závazkový vztah s Dodavatelem, ale pořizuje předmět plnění s tím, že jej může používat Příjemce nebo přímo Odběratel.

1.3.3. Příjemce je jako uživatel předmětu plnění Odběratelem písemně zplnomocněn k převzetí předmětu plnění a ke všem dalším jednáním v souvislosti s jeho používáním.

1.3.4. Prodejce je prodávající pracovník pověřený zastupováním Dodavatele při obchodním jednání.

  1. Předmět prodeje

2.1 Předmětem prodeje je zboží a služby uvedené v e-shopu, katalogu či jiném nabídkovém materiálu firmy včetně konkrétních individuálních cenových nabídek určených konkrétním Odběratelům.

  1. Cena

3.1. Ceny uvedené v katalogu, cenících a jiných Dodavatelem distribuovaných materiálech, jsou informativní a vždy platné ke dni vydání. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění v návaznosti na úpravy cen výrobců, případně na pohyby kurzu CZK vůči cizím měnám. Dodavatel není odpovědný za chyby vzniklé při tisku nabídkových materiálů.

3.2. Pro upřesnění a specifikaci zboží může požadovat Odběratel po Dodavateli cenovou nabídku. Tato je platná 30 dní od jejího vystavení, není- li uvedeno jinak.

3.3. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách bez DPH. DPH bude vyčísleno v okamžiku prodeje dle aktuálně platných předpisů. Aktuální ceny jsou uvedeny na www.shop.nedform.cz

3.4. Ceny zahrnují clo, balné i dopravné s výjimkou dle bodu 5.

  1. Způsob objednávání

4.1. Obchodní případy jsou uzavírány na základě písemných objednávek Odběratele, zaslaných poštou, elektronickou nebo objednávek zaslaných prostřednictvím e-shopu na www.shop.nedform.cz.

Telefonická nebo ústní objednávka není akceptována.

4.2. Váže-li se objednávka ke konkrétní cenové nabídce, musí být specifikace, resp. číslo této nabídky, na objednávce uvedeno, jinak nelze později reklamovat nedodržení nabídnutých podmínek obchodního případu.

4.3. Pro cenovou kalkulaci předmětu plnění platí ceny, uvedené v platné nabídce Dodavatele nebo ceny platné v okamžiku přijetí objednávky.

4.4. Objednávka musí obsahovat přesný název firmy či instituce objednavatele, adresu a odpovědnou osobu, IČO, DIČ (v případě, že je Odběratel registrován jako plátce DPH), přesnou adresu plátce zboží (pokud se liší od adresy Odběratele) a číslo bankovního účtu. Přesnou adresu místa dodání a kontaktní osobu, telefon (pokud se liší od fakturační adresy), dále jednoznačné určení zboží, požadované množství a požadované dodací podmínky, jako je termín dodání a jiné specifické požadavky.

4.5. Pokud si objednavatel nepřeje dílčí plnění dodávky, je povinen tuto skutečnost uvést na objednávce.

4.6. Dodavatel považuje objednávku jako závaznou okamžikem jejího prokazatelného přijetí a tímto okamžikem vzniká závazkový vztah.

4.7. Dodavatel vystaví na žádost Odběratele potvrzení objednávky, ve kterém bude uvedena přesná specifikace zboží, objednané množství, prodejní cena a předpokládaný termín dodání.

4.8. Pokud Odběratel nesdělí v případě zaslání potvrzení objednávky do 3 kalendářních dnů písemně, telefonicky či jiným prokazatelným způsobem svoje námitky, je závazkový vztah považován za vzniklý ke dni přijetí objednávky od Odběratele.

4.9. V případě, že objednávka Odběratele bude jednoznačná a její písemné potvrzení nebude Odběratelem výslovně požadováno, je Dodavatel oprávněn expedovat zboží i bez písemného potvrzení objednávky Odběrateli.

4.10. V odůvodněných případech Dodavatel potvrzuje přijatou objednávku formou Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupní smlouva považována za uzavřenou a po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

4.12 V odůvodněných případech, a to zejména u nestandardního zboží, které není nabízeno v rámci e-shopu nebo katalogu,  a  v případě prvního odběru, je Dodavatel oprávněn požadovat zálohovou platbu až do 100% hodnoty plnění. Dodací termín uvedený na potvrzení objednávky se pak počítá od přijetí zálohové platby na účet Dodavatele.

  1. Dodací podmínky a Instalační podmínky

5.1. Dodací lhůta je zpravidla v rozpětí 1 až 6 týdnů od data obdržení objednávky. V případě zboží s delší dodací lhůtou bude Odběratel o termínu dodávky informován formou potvrzení objednávky s uvedením termínu dodání. V závislosti na rozsahu a struktuře je možné plnění objednávky v několika dílčích dodávkách, pokud není v objednávce Odběratelem výslovně uvedeno jinak.

5.2. Dopravu na místo určení dle dispozic na objednávce zajišťuje Dodavatel na území České republiky zdarma s výjimkou následujících případů:

5.2.1. při rozvozu zboží externím dopravcem v hodnotě do 5 000,00 Kč bez DPH bude Odběrateli účtován poplatek 300,00 Kč. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přepravou, manipulací a balením zboží.

5.2.2. při odběru zboží rozměrného či těžkého (přístroje, hromadné zasílání položek, atp.) bude účtováno dopravné dle nabídky Dodavatele nebo dle dohody mezi Dodavatelem a Odběratelem, minimálně však 800,00 Kč bez DPH.

5.2.3. při dodávkách zboží mimo území České republiky bude účtována doprava dle dohody.

5.3. Vyžaduje-li Odběratel instalaci, a tato není součástí nabídky, je třeba uvést tuto skutečnost na objednávku. Dodavatel následně potvrdí termín a cenu instalace, kterou Odběratel odsouhlasí.

5.4. Odběratel je v případě instalace povinen zajistit přístup pracovníků Dodavatele do objektů, v nichž má být předmět plnění instalován a vytvořit nezbytné technické a bezpečnostní podmínky pro instalaci. Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou Dodavatele, nebo je definován v příslušné Kupní smlouvě, nebo ve Smlouvě o dílo.

5.5. Neposkytne-li Odběratel Dodavateli patřičnou součinnost, následně vedoucí k znemožnění instalace předmětu smlouvy Dodavatelem ve smluveném termínu, budou Odběrateli vyúčtovány odpovídající náklady. Znemožnění instalace ze strany Odběratele nemůže být důvodem k odstoupení ze smluvního vztahu s Dodavatelem.

5.6. Odběratel je povinen předmět plnění převzít a bez prodlení zkontrolovat soulad množství a typu předmětu plnění s dodacím listem, předávacím protokolem, nebo fakturou.

5.7. Při zjištění rozdílu v množství, typu, nebo kvalitě předmětu plnění Odběratel povinen tuto vadu bez prodlení oznámit Dodavateli formou reklamace a to na e-mailovou adresu : eshop@nedform.cz nebo písemnou formou na adresu sídla Dodavatele.

5.8. Jestliže Odběratel nezajistí, aby dodané zboží bylo jím kvantitativně a kvalitativně zkontrolováno v okamžiku předání a převzetí resp. dodání a převzetí, může uplatnit nárok z vad zjištěných při opožděné kontrole, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v okamžiku předání a převzetí resp. dodání a převzetí mezi Dodavatelem a Odběratelem a tedy v okamžiku přechodu rizika za vzniklou škodu z Dodavatele na Odběratele.

5.9. Nepřevezme-li Odběratel předmět plnění z důvodů ležících na straně Odběratele (např. z důvodu nepřítomnosti osoby určené Odběratelem k převzetí plnění v předem s Dodavatelem dohodnutém termínu), nese Odběratel náklady spojené s opakovanou dodávkou plnění v plné výši.

5.10. Zjistí-li Odběratel při převzetí zboží zjevné poškození obalů produktů, je povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit Dodavateli anebo doručiteli zásilky a písemně ji uvést na dodacím listu Dodavatele nebo přepravním listu spediční služby v případě externí dopravy. Pozdější reklamace tohoto typu nelze Dodavatelem uznat jako oprávněné.

5.11. Dodavatel neodpovídá za vhodnost vybraného zařízení k požadovaným účelům, nebyly-li tyto vyspecifikované v poptávce Odběratele, nebo nevyplývá-li z uzavřené Kupní smlouvy.

5.12. Dodavatel poskytne Odběrateli návod k obsluze v Českém jazyce u dodávky, u které je z její povahy nebo platné legislativy vyžadován, nebo po vzájemné dohodě mezi smluvními stranami, nebo na základě uzavřené Kupní smlouvy.

5.13. Dodavatel doporučuje Odběrateli zajištění odborné instalace dodávaného zboží servisními pracovníky Dodavatele. V případě neodborné instalace ze strany Odběratele si Dodavatel vyhrazuje právo zamítnout případnou reklamaci z důvodu chybného uvedení do provozu a jeho případných následků.

5.14. Dodavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že zaškolení obsluhy není zahrnuto v prodejní ceně zboží a jako takové a jeho podmínky musí být sjednány mezi Dodavatelem a Odběratelem v rámci Kupní smlouvy, nebo cenové nabídky a následné objednávky přijaté.

5.15. V případě osobního odběru bere Odběratel na vědomí, že Dodavatel nedisponuje kamennými prodejnami, ale pouze výdejními místy na adresách poboček na www.nedform.cz . Vyzvednutí zboží na těchto výdejních místech je nezbytné předem domluvit.

  1. Rušení a změny objednávek a smluvních vztahů

6.1. Dodavatelem potvrzené, nebo jinak odsouhlasené objednávky a smlouvy mezi Odběratelem a Dodavatelem lze rušit, nebo měnit jen písemně vzájemnou dohodou obou smluvních stran. Návrh dohody je nutné zaslat : NEDFORM s.r.o., Antuškova 266, Benešov, PSČ : 256 01 nebo na eshop@nedform.cz

6.2. Dodavatel je oprávněn účtovat Odběrateli storno poplatek až do výše 100 % ceny předmětu k pokrytí prokazatelně vynaložených nákladů k zajištění předmětu zboží.

  1. Platební podmínky a přechod vlastnických práv

7.1. Úhrada zboží se uskutečňuje zpravidla převodem na účet Dodavatele se lhůtou splatnosti 14 dnů, pokud není uvedeno jinak. Dnem úhrady je den připsání platby za zboží na účet Dodavatele.

7.2. V případě prvního odběru je Dodavatelem požadována zálohová platba nebo platba v hotovosti. V odůvodněných případech lze první odběr zabezpečit podpisem kupní smlouvy s platbou převodem.

7.3. U objednávek v hodnotě do 5 000,00 Kč bez DPH nebo v jiných odůvodněných případech může být Dodavatelem požadována platba v hotovosti před dodáním zboží a účtován manipulační poplatek ve výši 300,00 Kč, viz. také bod 5.2.1 VOP.

7.4. Zboží je možno dodat Odběrateli také formou dodávky „Na dobírku“ zvoleným přepravcem.

7.5. Jiné platební podmínky (prodloužená doba splatnosti atp.) musí být předem písemně dohodnuty.

7.6. Nedodržení splatnosti, uvedené na faktuře může Dodavatel penalizovat částkou ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

7.7. V odůvodněných případech, nebo po dohodě s Odběratelem, může Dodavatel požadovat zálohovou platbu (platbu předem) až do celkové výše předpokládané ceny potvrzené objednávky Odběratele.

7.8. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Odběratele okamžikem jeho převzetí. Zboží se stává majetkem Odběratele až po úplném uhrazení celkové kupní ceny zboží Dodavateli.

  1. Reklamační řízení a záruka na jakost

8.1. Dodavatel odpovídá za úplnost a správnost dodávky dle dodacího listu.

8.2. Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušenost dodávky, a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je Odběratel povinen toto uvést na dodacím či přepravním listu. V případě, že je obal poškozen, zásilku nepřebírejte. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje, je možné reklamovat pouze úplnost a správnost dodávky nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne dodávky.

8.3. Délka záruční doby na skryté vady, funkčnost atp. může být pro jednotlivé předměty plnění rozdílná a je vyznačena na dodacím listu, servisním protokolu nebo návodu, případně je uvedena v příslušné Kupní smlouvě, nebo smlouvě o dílo. Dodavatel vystaví dodací/záruční list se záručními podmínkami s vyznačením data prodeje, konkrétní délkou záruční doby, typu a čísla výrobku, případně jinou formou dle Kupní smlouvy.

8.4. V případě, že délka záruční doby není stanovena dle bodu 8.3, činí její délka 6 měsíců.

8.5. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou (eshop@nedform.cz  nebo poštou) s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany Odběratele za vyřízení reklamace a prokazatelně dodána spolu s reklamovaným předmětem Dodavateli.

8.6. Záruka se nevztahuje na vady a poškození vzniklé nerespektováním návodu k použití, zanedbáním běžné uživatelské údržby, provedením změny na zboží bez souhlasu Dodavatele, nesprávnou přepravou či skladováním.

8.7. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení a na vady způsobené užíváním v rozporu s obvyklým účelem užití předmětu plnění, nebo nesprávnou obsluhou. 

8.8. Záruční doba se počítá ode dne převzetí zboží Odběratelem nebo uvedením do provozu, nejpozději však 6 měsíců ode dne předání zboží Odběrateli. Ze záruční doby se neodpočítává doba, po kterou je zařízení v opravě, pokud není stanoveno jinak.

8.9. Záruční podmínky jsou pro Dodavatele závazné pouze v případě, že Odběratel není v prodlení s úhradou za dodávku zboží a služeb.

8.10. Zjistí-li Dodavatel, že reklamace je neoprávněná, budou náklady spojené se zjištěním rozsahu škody a náklady spojené s opravou, Odběrateli vyúčtovány v plné výši.

8.11. Reklamační řízení zahájí Dodavatel okamžitě po obdržení reklamace Odběratele a informuje o výsledku reklamačního řízení a předpokládaného termínu vyřízení reklamace zpravidla do 5 dní od jeho zahájení.

  1. Servisní podmínky

9.1. V případě objednávky pozáručního servisu je Dodavatelem provedena nejprve diagnostika závady v servisním středisku Dodavatele, nebo v místě určeném Odběratelem a Odběratel je seznámen s rozsahem předpokládané opravy a její cenou.

9.2. V případě, že se Odběratel rozhodně následnou opravu o Dodavatele nezrealizovat a objednávku stornovat, zavazuje se však Dodavateli uhradit veškeré náklady spojené s diagnostikou závady.

  1. Závěrečné ustanovení

10.1. Odběratel objednáním zboží dle katalogu, nabídky či jiných prodejních materiálů Dodavatele vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoliv požadavky Odběratele, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Dodavatele, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neplatné.

10.2. Všichni pracovníci Dodavatele jsou povinni jednat v souladu s platnou legislativou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami  a  Prohlášením o nakládání s osobními údaji GDPR společnosti NEDFORM s.r.o. – viz. samostatná příloha.

Zpět do obchodu