Projekty EU

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj poloprovozního zařízení a funkčního vzorku sférického silikagelu ve společnosti NEDFORM s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020197

Cílem projektu je zahájení výzkumně-vývojové aktivity spočívající ve vývoji poloprovozního zařízení, které by bylo schopno vyrábět sférický silikagel v požadované kvalitě a čistotě a také vyvinout funkční vzorek sférického silikagelu. Realizací projektu, tj. výzkumu a vývoje dojde k vyvinutí a sestavení poloprovozního zařízení pro výrobu analyticky čistého sférického silikagelu a funkčního vzorku analyticky čistého sférického silikagelu

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Výzkum a vývoj funkčních vzorků funkcionalizovaných silikagelových sorbentů pro chromatografii v České republice

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024568

Cílem projektu je tedy navržení, vývoj a sestavení 3 funkčních vzorků funkcionalizované sférického silikagelu, což je amorfní porézní oxid křemičitý, který se řadí k nejčastěji používaným chromatografických sorbentům. Naším záměrem je vyvinout funkční vzorky s vázanými skupinami nepolární i polární zakotvené fáze.

 

  

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Pořízení nezbytného dlouhodobého hmotného majetku pro rozšíření stávající laboratoře společnosti NEDFORM s. r. o.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019496

Cílem projektu je rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity díky dovybavení naší laboratoře nezbytným dlouhodobým hmotným majetkem, aby mohlo dojít k plnohodnotnému obnovení činností této laboratoře především v oblasti vývoje sofistikovaných sorpčních materiálů a na ně navazujících výrobků.

 

                    

Oznámení veřejnosti o zpřístupnění rozšířené výzkumně-vývojové kapacity v provozovně v Benešově

 

Společnost NEDFORM s. r. o., IČ 25383973 oznamuje, že došlo k rozšíření výzkumně-vývojové kapacity v provozovně situované na ulici Antuškova 266, Benešov, 256 01. Realizací projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019496 s názvem Pořízení nezbytného dlouhodobého hmotného majetku pro rozšíření stávající laboratoře společnosti NEDFORM s. r. o. řešeného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Potenciál – VI. výzva došlo k dovybavení stávající laboratoře skrze pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku.

Konkrétně bylo pořízení následující vybavení: nové laboratorní stoly, laboratorní digestoře, laboratorní skříně, laboratorní chladnička, laboratorní muflová pec o objemu 40 litrů, laboratorní sušárna 256 litrů s nucenou cirkulací vzduchu, laboratorní sušárna o objemu 1060 litrů s nucenou ventilací a regulátorem včetně PC příslušenství pro ovládání sušárny, laserová difrakce vč. příslušenství a další laboratorní vybavení (vibrační třepačka, přístroj pro fyzisorpční měření povrchu s příslušenstvím, plnička chromatografických kolon, laboratorní vakuová, rotační odparka s mechanickým nastavením).

Díky pořízení výše uvedeného majetku bylo možné rozdělit stávající laboratorní prostor na výzkumně-vývojovou laboratoř a laboratoř charakterizace materiálů.

Informace o podmínkách zpřístupnění infrastruktury:

Společnost NEDFORM s. r. o. oznamuje, že rozšířená výzkumně-vývojová kapacita je zpřístupněna veřejnosti, podnikům, výzkumným organizacím a dalším zájemcům za transparentních a nediskriminačních podmínek k realizaci výzkumně-vývojových a inovačních aktivit. Cena účtovaná za provoz nebo užívání infrastruktury bude odpovídat ceně tržní.

Zájemci, kteří budou chtít využít nově vybudovanou infrastrukturu, se musí předem telefonicky či přes e-mail dohodnout s vedoucím laboratoře, kterým je doc. Ing. Petr Kačer, Ph.D., e-mail: petr.kacer@nedform.cz, telefon: 607 508 479 nebo se zástupem vedoucího laboratoře panem Ing. Petrem Bajgarem, e-mail: petr.bajgar@nedform.cz, telefon: 603 587 401.

Provozní doba laboratoře je každý pracovní den od 8:00 hodin do 16:00 hodin (nutná předchozí telefonická domluva).

Adresa laboratoře: Antuškova 266, Benešov, 256 01

Fotogalerie:  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

  

Výzkum a vývoj v oblasti separace sférického silikagelu na základě jednotkové velikosti částic: závěrečný projekt

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026687

Cílem projektu je vyvinutí unikátního poloprovozního zařízení určeného k separaci sférického silikagelu na základě jednotkové velikosti částic (průměrů velikosti částic) pro analytické a preparativní účely, a dále vyvinutí 5 ks funkčních vzorků sférického silikagelu s uniformní velikostí částí pro analytické účely a preparativní účely. Projekt je řešen bez účinné spolupráce v provozovně v Benešově primárně vlastním řešitelským týmem společnosti NEDFORM s. r. o.

Zpět do obchodu